.

 
 
 

 

Uudisteagentuuri BNS eetikakoodeks

 1. Sissejuhatus

 

 1. BNS on sõltumatu uudisteagentuur, mille tegevusalaks on Eesti, Läti ja Leedu oluliste teemade kõikehõlmav kajastamine. BNS on oma lugejate ja nende kaudu ühiskonna kui terviku teenistuses ja kannab nende eest vastutust.
 2. BNS teadvustab, et uudiste kajastamise kaudu teevad meie lugejad olulisi erialaseid otsuseid ja BNS-i edu sõltub nende usaldusest.
 3. BNS-i kogu tegevuse esmane tingimus ja suurim eesmärk on uudistekajastuse kõrge kvaliteedi tagamine. Meie tegevuse põhimõtete ja väärtushinnangute aluseks on austus inimõiguste ja inimeste põhivabaduste vastu. BNS ei osale tegevustes, mis võiksid ohustada uudiste täpset, objektiivset ja kõikehõlmavat kajastamist.
 4. BNS-i ajakirjanikud juhinduvad oma tegevuses lisaks sisemisele eetikakoodeksile alati ka asukohariigi ajakirjanduse eetikakoodeksist.
 5. BNS seisab alati vastu ajakirjandusvabaduse lubamatule ja põhjendamatule piiramisele.

 

 1. Toimetuse töö

 

 1. BNS-i uudistetootmise suurimateks eesmärkideks on avalik ja professionaalne huvi.
 2. BNS-i ajakirjanikud kasutavad informatsiooni hankimiseks ausaid meetodeid välja arvatud juhul, kui see ei ole muul moel võimalik ja taotlist informatsiooni hankimise viisi õigustab avalik huvi.
 3. BNS-i ajakirjanikud kontrollivad igal võimalusel kahtlase informatsiooni usaldusväärsust ja püüavad konfliktide korral alati saada kommentaarid kõigilt juhtunuga seotud osapooltelt. Kui kommentaari ei ole enne uudise avaldamist võimalik saada, siis täiendab BNS uudist pärast kommentaari saamist.
 4. BNS kohtleb kõiki uudisega seotud osapooli võrdselt.
 5. BNS-i ajakirjanikud tutvustavad ennast oma allikatele ja teavitab neid soovist saadud informatsioon avaldada või kasutada seda ainult taustana.
 6. BNS-i ajakirjanikud ei hangi ega kasuta informatsiooni, mis pärineb lastelt või vaimse puudega inimeselt, välja arvatud juhtudel, kui sellega nõustuvad nende vanemad ja hooldajad ning sellise informatsiooni avaldamist nõuab avalik huvi.
 7. BNS ei paku ega maksa informatsiooni eest raha või muid majanduslikke hüvesid.
 8. BNS väldib anonüümsetest allikatest pärit informatsiooni avaldamist ja püüab saada sellisele informatsioonile kinnitust avalikust allikast.
 9. BNS juhindub oma tegevuses süütuse presumptsioonist. BNS väldib kuritegude või õnnetusjuhtumite ohvrite avaldamist, kui see ei ole põhjendatud avaliku huviga.
 10. BNS tunnistab oma vigu ja ebatäpsusi ning parandab need.
 11. BNS ei levita rassi, soo, vanuse, usu, rahvuse, geograafilise päritolu, seksuaalse orientatsiooni, puude, välimuse või muu sotsiaalse staatusega seotud stereotüüpe.

 

 1. Sõltumatus ja läbipaistvus

 

 1. Kellelgi peale BNS-i ajakirjanike ei ole luba tutvuda BNS-i käsutuses oleva informatsiooniga enne nende avaldamist välja arvatud mõistliku aja jooksul nendel isikutel, keda uudises tsiteeritakse.
 2. BNS-i uudiste tellijad ei saa toimetuse tegevuses eeliskohtlemist, neile ei tehta erandeid.
 3. BNS püüab võimaluse korral vältida ajakirjanike või muude uudiste kajastamisega seotud reisikulude katmist välja arvatud juhtudel, kui BNS-il ei ole võimalik kulusid ise katta ja reisimine on põhjendatud avaliku huviga. Kõigil sellistel juhtudel avaldab BNS üldsusele vastava kokkuleppe. BNS-i ajakirjanik ei võta enesele kunagi kohustust toota vastutasuks reisikulude katmisele uudiseid.
 4. BNS-i ajakirjanikud ei võta vastu raha, kingitusi ega muid isiklikke hüvesid, mida võib tõlgendada kaudse katsena mõjutada uudiste kajastamist.
 5. BNS-i ajakirjanikud on kohustatud teavitama juhtkonda võimalikest huvide konfliktidest.
 6. BNS-i ajakirjaniku osalemine tasustatavas tegevuses väljaspool BNS-i on lubatud, kui sellega ei kaasne huvide konflikti ning sellest on teavitatud juhtkonda.
 7. BNS avalikustab kõik normatiivsed- ja kohtuotsused, mis puudutavad BNS-i tegevust. BNS avalikustab üldsusele kõik saadud kingitused, mille väärtus ületab 50 eurot.

 

 1. Töökorraldus

 

 1. Iga BNS-i toimetuse liige võib vabalt esitada oma arvamuse toimetuse töökorralduse kohta.
 2. BNS-i ajakirjanikud võivad loobuda tööülesannete täitmisest, mis on vastuolus eetikakoodeksiga, millega kaasneb huvide konflikt või millel võivad olla muud õigustavad põhjused.
 3. BNS-i ajakirjanikud peavad teavitama juhtkonda mis tahes survest rikkuda eetikakoodeksit.
 4. Töökohustusi täites ja ka tööst vabal ajal peab BNS-i toimetuse liige vältima kõiki tegevusi, mis võib kahjustada BNS-i lugejate usaldust tema otsustusvõime vastu.
 5. BNS-i toimetuse liige võib esineda BNS-i nimel ainult juhtkonna volitusel. BNS-i ajakirjanikel on soovitav esineda võrgumeedias oma nime all.