.

 
 
 
 

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 19. veebruariks

Kell 10– Riigikogu istungil on kolmandal lugemisel kuus eelnõu:

1.Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 774 SE ) näeb ette võimaldada täiskogu istungil hääletada muudatusettepanekuid, mille kohta pole juhtivkomisjoni valdav enamus komisjoni istungil seisukohta võtnud või hääletusel osalenud..Riigikogu suures saalis saab hääletamisele panna neid muudatusettepanekuid, mis ei saanud juhtivkomisjonis ühtegi poolt- ega vastuhäält.

2. Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse eelnõus ( 801 SE ) on kehtiva seaduse normid arusaadavuse ja jälgitavuse eesmärgil ümber struktureeritud. Oluliseks muudatuseks eelnõus on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kutselisel kalapüügil kasutatavatele laevadele kehtestatav nõue kasutada GPS-jälgimissüsteemi. Kutselise kalapüügi puhul on oluliseks muudatuseks ka kaaspüügina püütud kalade müügikeelu leevendamine. Edaspidi on kaaspüügina püütud mõõdulise kala müük lubatud. Samuti on lubatud eripüügil ja teatud liikide puhul (tursk ja lõhe) nende kaaspüügil müüa alammõõdulist kala mitteinimtoiduks. Harrastuspüügi puhul nähakse seadusega ette uus püügivahend – kadiska. Eelnõuga laiendatakse kalavarudele tekitatud kahju mõistet. Lisaks sellele asendatakse senised üldised süüteokoosseisud konkreetsetega ning suurendatakse juriidilise isiku karistuse ülemmäära 3200 eurolt 32 000 euroni.

3. Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 800 SE ) eesmärk on muuta mõju hindamise menetlus efektiivsemaks, selgemaks ning läbipaistvaks, dokumentatsioon kvaliteetsemaks. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise põhiline ülesanne on anda otsustajale (tegevusloa andja) ning strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldajale (planeerimisdokumendi menetlust läbiviiv asutus) olulist asjakohast teavet, kuidas kavandatav tegevus eeldatavalt mõjutab keskkonda, et teha otsus tegevusloa andmise või strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamiseks. Niimoodi muutub kogu menetlus ka avalikkusele ning teistele menetlusosalistele paremini jälgitavaks.

4. Valitsuse algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu ga ( 780 SE ) muudetakse tarbijakrediidi reklaami regulatsioon rangemaks. Eelnõuga piiratakse tarbijakrediidi, sh järelmaksu, liisingu, eluasemelaenu ja tarbimislaenu reklaamis avalikustatavat teavet. Eelnõu järgi võib edaspidi tarbijakrediidi reklaam sisaldada vaid seaduses sätestatud esmavajalikku teavet, nagu näiteks teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit, tegevuskoha kontaktandmeid, krediidi kulukuse määra näidet, üleskutset tutvuda finantsteenuste tingimustega, tagasimakse tähtaega ja sellesarnast informatsiooni. Seaduse muudatuste eesmärk on vähendada selliste laenuvõtmise otsuste esinemissagedust, mis on langetatud emotsiooni ajel, piisavalt kaalutlemata ja laenutingimustesse süvenemata.

5. Rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 841 SE ) kohaselt lubatakse enne 1. maid 2015 kütmiseks soetatud eriotstarbelise diislikütuse varud eramutes ja kortermajades aktsiisimäärade vahet tasumata lõpuni tarbida või elektrienergiat toota. Muudatus puudutab füüsilisi isikuid, mitte juriidilisi isikuid. Menetluse käigus viidi seadusesse sisse ka täpsustused riigiabi andmise reeglite kohta erimärgistatud kütuse kasutamise kohta. Eelnõu näeb ette seaduse jõustumise Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

6. Rahanduskomisjoni algatatud maksukorralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu ( 843 SE ) sätestab, et maksuseaduse muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Erisusena on toodud näiteks maksupettuse vähendamisega seotud temaatika ja olukorrad, kus on kriis, kas majanduslik või muul kujul.

Sündmused:

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Viimsi Keskkooli õpilastega ja kell 12 Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 12 klassi õpilastega Riigikogus.

Kell 10.45 – Riigikogu juhatuse pressikonverents. Osalevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas (ruum L240).

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Kultuurikoja kultuuridebatil Kirjanike Majas.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal ,631 6351
gunnar.paal@riigikogu.ee
http://feedproxy.google.com/~r/TananeEelinfo/~3/PtA_xstvzTk/index.php
salvesta: 

04 juuni 2020

04 juuni 2020 13:31
Muu maailm 04 juuni 2020 13:31
04 juuni 2020 13:28
Muu maailm 04 juuni 2020 13:28
04 juuni 2020 13:15
Muu maailm 04 juuni 2020 13:15
04 juuni 2020 13:14
Siseuudised 04 juuni 2020 13:14
04 juuni 2020 13:04
Muu maailm 04 juuni 2020 13:04
04 juuni 2020 11:49
Siseuudised 04 juuni 2020 11:49
04 juuni 2020 10:54
Siseuudised 04 juuni 2020 10:54
04 juuni 2020 10:46
Siseuudised 04 juuni 2020 10:46
04 juuni 2020 10:41
Siseuudised 04 juuni 2020 10:41
04 juuni 2020 09:14
Siseuudised 04 juuni 2020 09:14
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013